Blitz, Lisa V., Binghamton University, United States