Brady, Shane R., University of Oklahoma, United States