Manthey, Trevor Jay, University of Kansas, United States