Newton-Calvert, Zapoura, Portland State University