Prosser, Bethan, University of Brighton, United Kingdom