Franks, Bridget, University of Nebraska Omaha, United States