Prange, Kelly, University of Nebraska at Omaha, United States