Gant, Nick, University of Brighton, United Kingdom