McGlamery, Sheryl L, University of Nebraska at Omaha