McGlamery, Sheryl L., University of Nebraska at Omaha