McGlamery, Sheryl, University of Nebraska Omaha, United States