Nellett, Timothy, University of Michigan, United States