Reding, Tracie Evans, University of Nebraska Omaah, United States